ข่าวประกวด แข่งขัน

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายจนัตว์ บรรยง, นายพิศนุ โนนศร และอาจารย์ชวลิต ยศสุนทร นำเสนอบทความวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายจนัตว์ บรรยง, นายพิศนุ โนนศร และอาจารย์ชวลิต ยศสุนทร นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชันเลยโฮมสเตย์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ” ได้รับรางวัลบทความวิจัย กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว ระดับดี

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย