ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

“พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานสื่อดิจิทัล”2

“พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานสื่อดิจิทัล”2
เมื่อวันที่20ตุลาคม2565สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลโครงการ “พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานสื่อดิจิทัล”
โดยฝึกปฏิบัติการใช้กล้อง ไมค์โครโฟน และการจัดแสง
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร19)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม