สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาดูงานบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561
โดยเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการสร้างการบริการและการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
ณ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

ปริญญา

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และหลักการทางด้านธุรกิจให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักพื้นฐานทางศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะความรู้ทางด้านเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ควบคู่กับการสอนหลักการทำธุรกิจจากการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ โดยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษา สามารถนำความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ประยุกต์ร่วมกับความรู้ทางธุรกิจ เพื่อนำความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ออกแบบระบบ การจัดการทำระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ สามารถบริหารจัดการระบบงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นทักษะการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบในการทำงาน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจเรียนอะไรบ้าง

 1. กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ
  – ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1
  – ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2
  – กฏหมายธุรกิจและการพาณิชย์
  – เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
  – จริยธรรมทางธุรกิจ
  – การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
  – หลักการวิจัยทางธุรกิจ
  – หลักการบัญชีชั้นต้น
  – การเงินธุรกิจ
  – หลักการตลาด
  – หลักการจัดการ
  – การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
  – การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  – การจัดการเชิงกลยุทธ์
 2. กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ
  – หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
  – ระบบฐานข้อมูล
  – การเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ
  – คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานธุรกิจ
  – การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  – โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
  – การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
  – เทคโนโลยีสารสนเทศเพืื่อการจัดการโลิจิสติกส์
  – การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  – เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  – ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
  – โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  – ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  – เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
  – การจัดการเหมืองข้อมูล
  – การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  – การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  – การเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
  – การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
  – การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่องานธุรกิจ
  – การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่องานธุรกิจ

ทุนการศึกษา

 1. ทุนกู้ยืม กยศ. และทุนกู้ยืม กรอ.
 2. ทุนนักศึกษาผลงานดีเด่นด้านวิชาการ
 3. ทุนมูลนิธิคณะวิทยาการจัดการ ทุนเรียนดีและทุนกิจกรรมเด่น
 4. ทุนการศึกษาในต่างประเทศภาคฤดูร้อน ได้แก่ ประเทศจีน มาเลเซีย ใต้หวัน และเวียดนาม
 5. ทุนทำงานระหว่างเรียน

จบแล้วทำงานอะไร

 1. โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 2. นักออกแบบพัฒนาเว็บไซต์
 3. นักออกแบบภาพกราฟฟิกมัลติมิเดียและแอนนิเมชั่น
 4. นักทดลองระบบ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 5. นักซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
 6. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 7. นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ