ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่1/2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่1/2561

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณฉัตรคณา เฉียบแหลม และคุณวชิรวิชญ์ สกุลดีโชติวัฒน์

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ