สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันการผลิตสื่อกราฟิกออนซอนอีสาน:เบิ่งวัฒนธรรมแม่น้ำเลย

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
โดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันการผลิตสื่อกราฟิกออนซอนอีสาน:เบิ่งวัฒนธรรมแม่น้ำเลยวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to ...