บริษัท BEKDON RICHARDS REAL ESTATE AGENT มาพบปะหารือคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

บริษัท BEKDON RICHARDS REAL ESTATE AGENT ประเทศออสเตรเลียมาพบปะหารือคณบดีคณะวิทยาการจัดการและอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อเสนอแผนรับบุคลากรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่บริษัทต้องการเกี่ยวกับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ เข้าร่วมทำงานกับบริษัท วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
Click >>ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่นี่

Share to ...