การวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

การวิพากษ์หลักสูตร (ภายใน) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น9 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...