โครงการฝึกทักษะการสร้างสมรรถนะทางด้านภาษา

โครงการฝึกทักษะการสร้างสมรรถนะทางด้านภาษา การอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ “English for life, Creating the Future” วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องเรียน 19309 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม