โครงการหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ (มหาวิทยาลัยประชาชน) การตลาดออนไลน์ด้วย Facebook จังหวัดเลย

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน  จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ (มหาวิทยาลัยประชาชน) การตลาดออนไลน์ด้วย Facebook จังหวัดเลย  ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561  ณ ห้อง 19301 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ให้ความรู้ในด้านการตลาดผ่านช่องทาง Facebook เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการต่อไป

Share to ...