การประชุมยกร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต

การประชุมยกร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น9 อาคาร19 คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...