ข้อมูลช่องทางการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ข้อมูลช่องทางการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ภาคเรียน 1/2563

ชื่อผู้สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมู่เรียน ช่องทาง รหัส
ผศ.ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์ 3602101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6) ศบ.6201 Google Classroom szeiwe2
ผศ.ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์ 3601701 ทักษะการเรียนรู้สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5) ศบ.6301 Google Classroom otidlph
ผศ.ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์ 3601103 จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) ศบ.6301 Google Classroom 2bjsgxn
ผศ.ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์ 1292201

 

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) ค.6205 Google Classroom 3p6xxrd