โครงการหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ (มหาวิทยาลัยประชาชน) การตลาดออนไลน์ด้วย LINE จังหวัดเลย

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ (มหาวิทยาลัยประชาชน) การตลาดออนไลน์ด้วย LINE จังหวัดเลย ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561  ณ ห้อง 19306 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ด้วย LINE เพื่อใช้พัฒนาธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป