โครงการเสวนาแนะนำเส้นทางสายอาชีพทางการเงิน

โครงการเสวนาแนะนำเส้นทางสายอาชีพทางการเงิน
ในวันอาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจ 19315 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม