โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา สำหรับนักบัญชี ในศตวรรษที่ 21

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา
สำหรับนักบัญชี ในศตวรรษที่ 21
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ภาคพิเศษ)

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ