คณะวิทยาการจัดการยินดีต้อนรับมหาวิทยาลัยราชกัฏรำไพพรรณี

คณะวิทยาการจัดการยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหาวิทยาลัยราชกัฏรำไพพรรณี
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานกิจการนักศึกษา
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ต้องประชุมชั้น ๙ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »