สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“โครงการฝึกอบรม การจัดทำพวงกุญแจดอกแก้ว”
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...