โครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักการตลาดดิจิทัล ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักการตลาดดิจิทัล ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Share to ...