อบรมการเล่าเรื่องการเพิ่มมุลค่าผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดอบรมการเล่าเรื่องการเพิ่มมุลค่าผลิตภัณฑ์
วันที่ 10 มีนาคม 2564
ณ ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารธุรกิจ 19315
อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรเพิ่มเติม