สาขาวิชาการจัดการอบรม สร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงนวัตกรรม

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการ “สร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงนวัตกรรม”
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...