การเตรียมการเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ผศ.เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ได้จัดวางแนวทาง การเตรียมการเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปว่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักศึกษา

ระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวง สาธารณสุขและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »