พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการ ฯ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เป็นสถานที่ในการจัดประชุมแบบออนไลน์
ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการ
และการจับคู่ธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย
วันที่ ๑๗ มกราคม พศ.๒๕๖๕

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม