โครงการการจัดการความรู้ KM ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ได้โครงการการจัดการความรู้ KM ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย
ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่
จากโครงการบริการวิชาการและโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ”
โดย.รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรด์ ศิริกัญจนาภรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...