การประชุมเพื่อแจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมโครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๙

คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมเพื่อแจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมโครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๙
ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ด้วยระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference System) โดยใช้โปรแกรม Google Meet

   

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม