ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการแนะแนวอาชีพสู่การทำงานอย่างมั่นคง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยได้จัดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการแนะแนวอาชีพสู่การทำงานอย่างมั่นคง
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
รูปแบบการประชุมทางไกลแบบจอภาพ (Video Conference) ด้วย Zoom Application

   

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...