โครงการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โครงการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)
วันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Share to ...