คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการแสดงผลงานวิจัยในงานพิธีลงนามตกลงความร่วมมือ(MOU)กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดแสดงผลงานวิจัย

ในงานพิธีลงนามตกลงความร่วมมือ(MOU)กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ตามหลักนโยบาย​ “การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดเลย”

ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับรายได้

ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดเลยโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ”

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...