ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2565

ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2565
ณ อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

Translate »