“ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู”คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรม
“ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู”
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม