โครงการจิตสำนึกปลูกฝังคุณธรรมการเป็นคนดีศรี วจ. ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาการจัดการได้จัด โครงการจิตสำนึกปลูกฝังคุณธรรมการเป็นคนดีศรี วจ.ประจำปีการศึกษา 2565
ให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดยมีผศ.เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน
และมีอ.เกศนี จึงวัฒนตระกูลรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและประกันคุณภาพเป็นผู้กล่าวรายงานของโครงการจิตสำนึกปลูกฝังคุณธรรมการเป็นคนดีศรี วจ.

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »