หลักสูตรตัวแทนออกของ (CUSTOMS BROKER) มาตรฐานศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดหลักสูตรตัวแทนออกของ (CUSTOMS BROKER)
มาตรฐานศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศตามนโยบายพัฒนาเขตพิเศษ
ภายใต้โครงการ ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต
ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non Degree)
เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
โดยมีการเรียนการสอนในหลักสูตรทั้งหมด 285 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2565 ถึง 28 สิงหาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 3 เดือน
โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (TACBA)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...