การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในตำแหน่งคณบดีและผลงานของคณะวิทยาการจัดการ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในตำแหน่งคณบดีและผลงานของคณะวิทยาการจัดการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในตำแหน่งคณบดีและผลงาน
ของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 1 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »