ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา วิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

ดู      

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม