งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานหน้าอาคารวิชญการ ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การออกบู๊ทของนักศึกษา การประกวดกระทง และนางนพมาศ ???

Share to ...