บันทึกเสียงวิทยุรายการ วิสาหกิจชุมชนคนไทเลย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้บันทึกเสียงวิทยุรายการ วิสาหกิจชุมชนคนไทเลย โดยมีผศ.ดร.ประยุทธ วรรณอุดม (ดีเจ เชียงโคเล)
อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินรายการและมี อ.ชวลิต ยศสุนทร
อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัลเป็นผู้ร่วมรายการ ซึ่งเป็นการเอาผลงานของโครงการฯ
งานวิจัยและการบริการชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ มาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังโดยออกอากาศทางคลื่น AM1341 KHz สวท.เลย