ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 1/2566
วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องฝึกปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล ชั้น 2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม