จับคู่ธุรกิจ สินค้าชุมชนสู่ Tops Supermarket

อาจารย์ไพโรจน์ ชัชวาลย์, อาจารย์วิลัยพร ยาขามป้อม และอาจารย์วรรณวิศา นครขวาง
จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในนามที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดเลย
ได้ร่วมผลักดันและเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ เจรจาเพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชนของจังหวัดเลยเข้าไปขายยังห้างสรรพสินค้า Tops Supermarket
ในวันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 66 ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »