การนำเสนอผลการประกอบการจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรายวิชา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการนำเสนอผลการประกอบการจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรายวิชา เศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันที่ 11 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ

โดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณาเพื่อตัดสินให้คะแนน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.สุภาวดี สำราญ อาจารย์อุไรวรรณ บุษทิพย์ และดร.วรินทร์ธร โตพันธ์

Share to ...