การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 11-12 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น9 และศูนย์สหกิจศึกษา  อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ทำงานจริงกับสถานประกอบการที่ที่นักศึกษาสนใจอยากร่วมงาน

 

Share to ...