ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
ร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ
ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร

 

Share to ...