ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา การประกอบการธุรกิจชุมชน “ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน” ของนักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการ ศูนย์ฯ ขอนแก่น

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา การประกอบการธุรกิจชุมชน “ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน” ของนักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น

 

Share to ...