โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ (สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.มธุรส ชลามาตย์

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร19 คณะวิทยาการจัดการ

Translate »