การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาศักยภาพ Startup สู่การเป็นผู้ประกอบการด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างมาตรฐานสินค้า

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาศักยภาพ Startup สู่การเป็นผู้ประกอบการด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างมาตรฐานสินค้า

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 29 มีนาคม 2562

#คณะวิทยาการจัดการ
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
#We❤️FMS.LRU

Share to ...