นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา การคัดเลือกบทถ่ายทำ (Story Board) และคลิปวีดีโอ หัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อ” ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

?ขอแสดงความยินดี?
กับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับ
#รางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท และ
#รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท
การคัดเลือกบทถ่ายทำ (Story Board) และคลิปวีดีโอ หัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อ” ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ในโครงการของสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเลย

Share to ...