สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา