สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการจัดอบรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการจัดอบรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 16สิงหาคม 2562 ณ อาคารสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา

 

Share to ...