โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขานิเทศศาสตร์

ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ เอื้อประเสริฐ

ในรายวิชาหลักนิเทศศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารยุคใหม่ การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของชุมชน โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานนิเทศศาสตร์ จิตวิทยาการสื่อสาร หลักการใช้ห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ เทคนิคการเป็นผู้ดำเนินการและนักแสดงทางวิทยุโทรทัศน์ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ การพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานโทรทัศน์

ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Translate »