สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านอังกฤษ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมด้านการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพวันที่24สค62 ณ อาคารสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา

Translate »