การจัดการความรู้เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประชุมการจัดการความรู้
เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการหวิทยาการเฉลิพระเกียรติ 80 พรรษา

Translate »