สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เข้าร่วมตรวจสอบสถานที่ในการจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาโลจิสติกส์ สายงานส่งออกและนำเข้า

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
เข้าร่วมตรวจสอบสถานที่ในการจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาโลจิสติกส์ สายงานส่งออกและนำเข้า

ตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการลงวันที่ 18 มกราคม 2561 ระหว่างสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 28 มิถุนายน 2561
ณ คณะวิทยาการจัดการ

Translate »