โครงการอบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการอบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ได้มีการบรรยายห้วข้อ การสร้างทีมงานคุณภาพ
วิทยากรโดย อาจารย์เกศนี จึงวัฒนตระกูล
การบรรยายหัวข้อ การประกันคุณภาพ
วิทยากรโดย อาจารย์เกศนี จึงวัฒนตระกูล
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยากรโดย โรงพยาบาลเลย
การบรรยายหัวข้อ มารยาทและบุคลิกภาพ
วิทยากรโดย อาจารย์อำภาภัทร์ วสันต์สกุล
กิจกรรมสานสัมพันธ์ วิทยากรโดย ครูนนท์

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก อาคารวิชญาการ ชั้น5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Translate »